ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Уеб сайтът www.timelines.store е собственост на „Издателство таймлайнс стор“ ООД.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Издателство таймлайнс стор“ ООД, от една страна и потребителите от друга страна, и са неразделна част от договорите, които възникват при закупуване на стоки и ползване на услуги и информационни ресурси от сайта www.timelines.store.
Чл. 2. Следните думи и изрази, употребени по-нататък в Общите условия за ползване, ще имат посочените в този член значения, както следва:
„Собственик“ на уеб сайта www.timelines.store е „Издателство таймлайнс стор“ ООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 204796949, ИН по ДДС: BG 204796949, със седалище и адрес на управление в гр. Монтана, ул. Веренишка №109, вх. A, ет. 3, ап. 10
„Сайтът“ www.timelines.store (http://www.timelines.store), е интернет портал (електронен магазин), даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация, да закупуват стоки и/или да ползват предлаганите услуги при спазване на изискванията, упоменати в настоящите Общи условия.
„Потребител“ e всяко лице, което посредством Интернет ползва информационни ресурси на сайта www.timelines.store.
„Регистриран потребител“ e всеки потребител-физическо или юридическо лице, който е получил потвърждение от Собственика на посочения от него имейл адрес, че попълнената от него регистрационна форма е приета. Приемането на Общите условия е задължително условие за придобиване на това качество.
Чл. 3. Общите условия влизат в сила и имат действие по отношение на всеки потребител, осъществил посещение на началната страница или която и да е от страниците на сайта, от който момент нататък той се счита обвързан и се задължава да спазва всички процедури и правила, упоменати в тях.
Чл. 4. (1). Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от Собственика.
(2). Собственикът е длъжен да обяви в сайта всички изменения и допълнения в Общите условия за ползване, чието действие влиза в сила от момента на обявяването им и обвързват потребителите съгласно условията, посочени в чл. 3.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА
Чл. 5. (1). Ползването на сайта и регистрацията в него са доброволни.
(2). Потребителят, който желае да регистрира профил в сайта, е длъжен да извърши регистрацията лично. Във всички случаи, спрямо собственика се счита, че регистрацията е извършена лично.
(3). Всеки потребител е длъжен да попълни регистрационната форма добросъвестно, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и документи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.
(4). Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.
Чл. 6. (1). След получаването на искането за регистрация собственикът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
(2). За успешно извършване на регистрация и използване на услугите в сайта, е необходимо потребителят да декларира съгласието си чрез натискане на бутона „Съгласен съм и приемам общите условия за ползване“. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е направил електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и ги приема изцяло.
(3). Собственикът уведомява потребителя за извършената регистрация, като изпраща на посочения от потребителя имейл връзка (линк) за активиране на услугата.
(4). При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, собственикът отказва регистрация.
(5). Собственикът има право да откаже регистрация и на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
Чл.7. (1). Собственикът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име (имейл) и парола.
(2). Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име (имейл) и парола вкл. и ако личните му данни са използвани от трето лице по вина на потребителя, макар и без неговото знание.
(3). В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени своите потребителско име и парола за достъп по предвидения в сайта начин.

III. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1). Потребителят може да прави поръчки чрез електронния магазин 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се добавя в кошницата. След заявката и в случай, че стоката/услугата е налична като артикул и заявено количество, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
(2). Приемат се и заявки, дадени на телефон 00359 88 88 222 67 (в работното време на търговския обект 8:30 ч. до 15:30 ч.) или на електронна поща info@timelines.store.
Чл. 9. С изпращането на поръчката потребителят дава съгласието си собственика да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената заявка.
Чл. 10. При поръчки за доставки извън територията на Република България, условията за доставка и плащане се договарят между страните за всеки отделен случай, като винаги важи правилото, че цената на поръчката и доставката се предплащат от потребителя.
Чл. 11. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено или отменено, без да се дължи обезщетение от собственика, поради някоя от следните причини:
1. при липса на наличност на поръчаната стока;
2. грешен или непълен адрес за доставка, телефон за контакт с потребителя или данни за издаване на фактура.
3. при неплащане на стока/услуга в рамките на срока за плащане, упоменат в настоящите Общи условия.
Чл. 12. (1). При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, потребителят се задължава да заплати крайната й цена, която представлява общата сума от цените на всички поръчани стоки/услуги, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
(2). Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Чл. 13. (1) Начините на плащане, които се приемат, са следните:
1. Наложен платеж – заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставката.
2. По банков път – потребителят извършва банков превод по банкова сметка на собственика, като посочва номера на поръчката като основание за превода.
(2). Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 5 (пет) дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и в случай, че не е направено плащането, поръчката се счита за отказана.
Чл. 14. (1). Доставките на територията на Република България се извършват с куриерска фирма „Спиди“ АД, ЕИК 131371780, офис: гр. София, ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, телефон за контакт: + 0700 17 001, наричан за краткост „Спиди“.
(2). Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е от 24 (двадесет и четири) часа до 7 (седем) работни дни от деня, в който е направена поръчката.
(3). Цената на доставката е: за сметка на изпращача – „Издателство таймлайнс стор“ ООД.
(4). Възможна е доставка и с всяка друга куриерска компания по желание на клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, валидни към момента на получаването на поръчката.

IV. ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ИЛИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ
Чл. 15. Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриера без да нарушава опаковката и целостта ѝ.
Чл. 16. (1). Отказ от поръчка може да бъде направен само от лице, което има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2). Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от потребителя.
(3). При упражняване на правото на отказ потребителят трябва да отправи нарочно писмено изявление в рамките на горепосочения срок, като уведоми собственика за намерението си и изпрати имейл със следното съдържание и данни на имейл адрес info@timelines.store или в писмен вид (по пощата или чрез куриер) на адреса на управление на собственика:
„С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга:
1. Поръчани стоки/услуги
2. Имена на потребителя
3. Телефон за връзка
4. IBAN за възстановяване на платената сума
5. Титуляр на банковата сметка
6. Подпис на потребителя (ако се подава по пощата или чрез куриер).“
Чл. 17. (1). Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на собственика, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора.
(2). Стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана.
Чл. 18. (1). Правото на потребителя на отказ не се прилага по отношение на:
– стоки, които са изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
– стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
– стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
– запечатани звукозаписи, видео-записи или софтуер след тяхното разпечатване, тъй като няма гаранция, че не са копирани/ размножени.
– на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
– предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
(2). Правото на потребителя на отказ не се прилага и ако договорът има за предмет предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
Чл. 19. (1). Възстановяването на заплатената сума ще се извърши в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на потребителя.
(2). В този случай, за сметка на потребителя остават всички разходи, които е направил за получаването и връщането на стоките, включително комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
Чл. 20. При неизпълнение на горепосочените условия, собственикът си запазва правото да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от потребителя.
Чл. 21. (1). При възникнал спор, потребителят може да се обърне към собственика на посочените в сайта данни за контакт.
(2). В случай, че спорът между потребителя и собственика не бъде разрешен, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от Закона за защита на потребителите са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия е налична на сайта на Комисията -https://kzp.bg/. Потребителите имат възможност да използват и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в Европейския съюз да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

V. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 22. Собственикът обработва и защитава личните данни на посетителите във физическия магазин/склад на адрес гр. София, ул. Искърско шосе №19, както и на потребителите на сайта www.timelines.store, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Чл. 23. Собственикът е администратор на лични данни по смисъла на закона и извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, и може да ги използва само при стриктно спазване на разпоредбите на приложимото законодателство и само за целите, предвидени в закона и в настоящите Общите условия за ползване.
Чл. 24. Следните лични данни на потребителите се обработват от собственика:
1. име и фамилия;
2. телефонен номер;
3. адрес;
4. имейл адрес;
5. данните за вход в профила на потребителя – потребителско име и парола, избрани от потребителя.
6. информация за поведението при сърфиране в уебсайта
Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
7. „бисквитки“
Чл. 25. Собственикът събира и обработва лични данни на основание на:
1. преддоговорни отношения и сключване на договор с потребителя
2. законови задължения на собственика съгласно българското законодателство
3. съгласие (при отправяне на запитване; за регистрация на профил; при изпращане на бюлетин);
4. защита на легитимни интереси на собственика (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на предлаганите стоки/услуги)
Чл. 26. Представените лични данни могат се обработват със следните цели:
1. за сключване на договор за продажба и доставка на поръчан продукт и/или услуга;
2. за изпълнение на задължението за отчетност на Администратора (собственика) чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
3. за верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за потребителския профил и при смяна на парола;
4. за автентикация при влизане в профила;
5. за спазване на правилата за счетоводна отчетност и издаване на счетоводни документи за извършеното плащане;
6. за контакт с потребителя;
7. за целите на маркетинга и рекламата чрез изпращане на съобщения по електронна поща;
8. за защита при възникване на юридически спорове.
Чл. 27. Собственикът съхранява лични данни за следните срокове:
1. за целите на договора – за срока на договора и/или за спазване на законовите изисквания за срок от 5 години след прекратяването на договора;
2. за рекламни и маркетингови цели – до оттегляне на съгласието от потребителя;
3. за счетоводни цели – съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. за статистически цели – само след тяхната анонимизация
Чл. 28. Права на потребителя по отношение предоставените лични данни:
1. право да оттегли съгласието си
2. право на получаване на информация
В случай, че Потребителят желае безплатно да получи съхраняваната информация на избран от него физически носител, трябва да отправи писмено искане за предоставяне на тази информация, като предварително заплати всички носители и пътни разноски свързани с това.
3. право да поиска достъп до личните си данни по всяко време.
В случай, че собственикът не може да осигури достъп до личните данни в срок не по-дълъг от един месец, той посочва причините за това.
4. право на коригиране на личните данни
Потребителят има право да поиска да бъдат коригирани всякакви неточности в личните му данни.
5. право на изтриване на данните
Потребителят има право да поиска да бъдат изтрити негови данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси. Изтриването на наличните за него лични данни ще включва и закриване на използвания от него профил. За целта следва да докаже, че той е регистрирал профила, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.
6. право на ограничаване на обработването за определен период от време
Ако се потребителят се съмнява в точността на личните му данни, той има право да поиска от собственика да ограничи обработката на лични му данни до намирането на решение.
7. право на преносимост на данните
Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на собственика, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от собственика, ако личните данни се обработват с автоматични средства.
8. право на възражение срещу обработването
В случай, че потребителят счита, че собственикът нарушава правата му във връзка с личните данни, може да се свърже с последния по имейл info@timelines.store
9. право на жалба до Комисията за защита на лични данни
Потребителят има възможност и да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

Чл. 29. Собственикът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
1. е налице изричното съгласие на потребителя;
2. във връзка с дейността на собственика информацията относно личните данни се предоставя на следните лица:
– служители или контрагенти на Собственика за дейности по администриране на сайта, поддръжка на компютрите, домейните и електронните пощи, счетоводството
– компании за обработка на плащания
– куриерски фирми за изпълнение на доставки
3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
4. собственикът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл. 30. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства. Собственикът предприема подходящи технически и организационни мерки за сигурност, така че личните данни да бъдат защитени от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване или оповестяване. Също така в дружеството на Собственика е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, контрагенти и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Третите лица имат задължение да опазят конфиденциалността на данните на потребителите.

VI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Чл. 31. (1). Тази политика се отнася до „бисквитките“ и други подобни технологии, използвани с цел подобряване структурата и съдържанието на уебсайта.
(2). Собственикът осъществява мониторинг кои сeкции на сайта се посещават и колко време продължават тези посещения чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на „бисквитки“. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на потребителя.
(3). Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които се запазват на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет.
(4). Чрез бисквитките се отчита трафикът, който потребителите генерират в уебсайта на собственика. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен сайта и така спомагат за подобряване на потребителското изживяване. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Въпреки това тази информация е шифрована по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до нея. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството.
(5). Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави продукт/услуга в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава сайта. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него.
Чл. 32. Ако потребителят желае да блокира бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването му като например невъзможност за идентификация при влизане в потребителския профил или пазаруване онлайн. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат „бисквитки“, но потребителят може да промени настройки на браузъра за блокиране на някои или всички бисквитки. Докато тези настройки не бъдат променени, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато потребителят влезе в сайта и с използването му той се съгласява на това.
Чл. 33. Собственикът използва следните видове бисквитки:
• задължителни бисквитки – този вид бисквитки е строго необходим за функционирането на сайта.
• бисквитки за анализ и реклама – този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности.
Бисквитки на трети страни – с рекламни цели

Бисквитки на трети страни – за функционалност
Във връзка с инструменти на трети страни, които са интегрирани в сайта, възникват друг вид бисквитки – като следните опции: Вход с Facebook, Вход с Google+. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от собственика.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Чл. 34. (1). Потребителят има право да ползва ресурсите на сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
(2). При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.
(3). Потребителят задължава да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления (включително и публикуване на коментари), съдържащи:
1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;
3. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
4. призоваване към извършване на престъпление;
5. рекламно послание с комерсиална цел;
6. класифицирана или друга защитена информация;
7. предложение за сключване на търговски сделки;
8. информация относно личния живот на трети лица;
9. порнография и/или имащо педофилска насоченост;
10. каквото и да е информация, свързана с нарушение на закона, правилата на морала и добрите нрави.
(4). При неизпълнение на задължението по предходните алинеи собственикът има право да забрани или откаже публикацията, незабавно да преустанови достъпа до изявлението, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до сайта.
(5). Ползването на сайта може да бъде преустановено и в случай, че регистрираният потребител не посещава профила си в продължение на повече от 120 месеца.

VIII. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА
Чл. 36. (1) Собственикът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати продажбата на стока/ползването на услуга, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. да ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някои от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; това право може да упражни и без предупреждение.
4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия, в това число да го дерегистрира и заличи създадения профил;
(2). При осъществяване на правата по предходната алинея собственикът не носи отговорност спрямо потребителите.
Чл. 37. Собственикът на сайта не носи отговорност:
1. за съдържанието на публикуваната от потребителите/регистрираните потребители информация, в това число за достоверността на личните данни;
2. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;
3. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта;
4. за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите, изявленията и за публикуваната от него информация на сайта.
5. за актуалността на информацията, публикувана в сайта.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Чл. 38. (1) Всички части от съдържанието на сайта, в това число, но не само дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, лога, информация, са изключително притежание на собственика или същият има изключително право на използването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
(2). Потребителят се задължава да не ползва, възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.
(3). Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия .

НАДЗОРНИ ОРГАНИ
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл. Славейков № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Всички съобщения на потребителите до Собственика следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, Офис 377 „Спиди“ – Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63 тел.: 00359 8888 222 67 е-mail: info@timelines.store

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата 19.04.2019